Nieuws uit de verkeerswerkgroep

In en om Meerstad

De bouwontwikkelingen in en rond Meerstad gaan hard. Tersluis wordt ontwikkeld en binnen Meeroevers wordt weer gebouwd. De P&R Meerstad wordt aangelegd aan het eind van de Driebondsweg. Dat alles betekent ook wat voor het verkeer en de verkeersveiligheid. Het bestuur van de buurtvereniging heeft via Facebook een oproep naar de bewoners gedaan om met onderwerpen, zorgpunten, vragen te komen , zodat die konden worden meegenomen naar het periodiek overleg met Bureau Meerstad. Er zaten ook vele reacties over verkeer en verkeersveiligheid bij. Deze worden door Bureau Meerstad op een afzonderlijk moment met onze verkeerswerkgroep besproken. Helaas lukt dit Bureau Meerstad niet meer voor de zomer. Wel hebben we al enige schriftelijke informatie gekregen, die we in het hiernavolgende willen weergeven.

Plannen in en rondom Meerstad en wat dat betekent voor ons thema verkeer:

Antwoord Bureau Meerstad:

Voorlopig is de Driebondsweg de hoofdfietsverbinding met de stad. Vanuit Meeroevers zal uiterlijk begin volgend jaar een vrijliggend fietspad om Klein Harkstede heen worden aangelegd. Daardoor hoeft de Hoofdweg niet twee keer meer worden overgestoken.

De capaciteit van de rotondes bij de aansluiting van de Driebondsweg op de ringweg zal binnenkort worden vergroot door op de rotondes een extra rijstrook aan te leggen.

Binnenkort starten we met het ontwerp van de nieuwe verbinding tussen de Vossenburglaan en aansluiting bij Driebond op de oostelijke ringweg, conform het tracé in het bestemmingsplan. Daarin zal een mogelijke extra aanpassing van de oostelijke rotonde bij de aansluiting op de ringweg worden meegenomen.

Na gereedkomen van de P+R Meerstad (tweede helft dit jaar) is het de bedoeling dat er twee keer per uur een bus naar Meerstad rijden. Dit voorstel ligt nog ter beoordeling bij de Raad. Indien dit voorstel wordt aangenomen zal de bus vanaf 11 december 2017 met de wijziging van de dienstregeling gaan rijden. Ter hoogte van Meeroevers en uiteindelijk in Tersluis zal in beide richtingen op de Vossenburglaan een bushalte worden aangelegd.

Verlichting Rieteilanden en Hoofdweg

Wij plaatsen in de wijken die nog niet woonrijp zijn de helft van de verlichting die uiteindelijk geplaatst zal worden. Dit doen we in de vorm van tijdelijke lichtmasten en armaturen. Reden hiervoor is dat de lichtmasten tijdens de bouw veelal beschadigd raken en de kosten hiervoor hoog oplopen aangezien de daders moeilijk te achterhalen zijn. Tijdens het woonrijp maken, als de bouw achter de rug is, worden de tijdelijke masten vervangen door definitieve verlichting en wordt ook de ontbrekende verlichting geplaatst. De Rieteilanden zijn nog niet woonrijp gemaakt en hier is dus nog niet alle verlichting geplaatst. De Hoofdweg behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Bureau Meerstad. Bij de kruispunten Hoofdweg met Meerstad is alle verlichting geplaatst die hiervoor nodig is.

Gedrag bouwverkeer

We wijzen de bouwers meerdere malen op het feit dat zij bouwen binnen de bebouwde kom en dat zij zich hiernaar dienen te gedragen aangaande de snelheid en gebruik van de openbare ruimte. Daarbij hebben wij alleen gesprekken met de bouwers van ontwikkelaars. De bouwbedrijven van particulieren hebben we in veel gevallen geen gegevens van en zijn dus lastig aan te spreken. Daarbij is handhaving van de snelheid een taak van de verkeerspolitie en kunnen wij alleen de bouwers wijzen op het feit dat zij zich aan de snelheid dienen te houden.

Aanleggen van een stoep op Langs de Erven manege zijde. Kinderen en allen moeten nu op de weg lopen.

Binnen Meerstad geldt een 30 km zone en hier betreft het een woonstraat. Bij de ontwikkeling van Meeroevers en zeker voor Langs de Erven is ervoor gekozen om geen stoepen en zo min mogelijk voetpaden aan te leggen. Er is gekozen voor een zo groen mogelijke uitstraling van de woonstraat met groene grasbermen waarin bezoekers aan een zijde van de weg in de berm kunnen parkeren en de andere zijde wordt vrijgehouden. Bewoners dienen op eigen terrein te parkeren. Indien iedereen zich hier aan houdt blijft de straat overzichtelijk.

Voor nadere informatie over het P&R-terrein Meerstad, zie de volgende link: https://www.groningenbereikbaar.nl/de-projecten/pr-terrein-meerstad

Als we over de rest van de bewonerspunten met Bureau Meerstad hebben gesproken, rapporteren we dit terug via de nieuwsbrief.

Gemeentelijke hoorzitting over verkeersveiligheid

Op 23 mei jl. hield de gemeenteraad van Groningen een hoorzitting/inspraakavond over verkeersveiligheid voor wijkraden en buurtverenigingen in de gemeente Groningen. De avond moest input leveren voor het aanstaand verkeersveiligheidsplan van de gemeente. Meerstad was niet uitgenodigd, maar onze collega’s van de verkeerswerkgroep Meerdorpen waren zo vriendelijk om ons attent te maken op deze avond. Ik ben namens onze verkeerswerkgroep met hen meegegaan naar het stadhuis, om onze betrokkenheid en interesse te tonen. Interessant was het zeker, vertegenwoordigers vanuit vele wijkraden voerden het woord. Zo leerde ik de stad op verkeersgebied weer een beetje beter kennen. Meerdorpen was het laatst aan het woord, maar zij hielden een goed verhaal, onder andere over de ontsluitingsweg vanaf de oostelijke ringweg naar Meerstad. Zij noemden ook dat ze een vertegenwoordiger van Meerstad hadden meegenomen. Erg attent vond ik dat de burgemeester hierna Meerstad ook nog even de gelegenheid gaf om wat in te brengen. Ik heb het harde rijden op de Hoofdweg genoemd, in combinatie met twee keer gevaarlijke fietsoversteek vanuit Meerstad (vooral de oversteek bij Klein Harkstede in de bocht is een crime). Ook de al maar onoverzichtelijker situatie en verkeersopstoppingen rond het punt Driebondsweg-Borgbrug -Borgsloot heb ik onder de aandacht gebracht. Het was een interessante avond en voortaan zitten we in het systeem.

Meerdorpen

De verkeerswerkgroepen Meerdorpen en Meerstad hebben contact met elkaar. Dat wordt ook steeds belangrijker, nu de dynamiek in ons beider omgeving zo toeneemt. We denken ook met Meerdorpen mee over de aansluitingsweg oostelijke ringweg naar Meerstad. Volgens het bestemmingsplan (2007) doorsnijdt de weg het lint en het oude cultuurlandschap. Er zijn best alternatieven waardoor het lint gespaard wordt en de ontsluiting toch verbeterd wordt. Ook zijn we als verkeerswerkgroepen beide van mening dat deze ontsluitingsweg niet los gezien kan worden van het reeds genoemde verkeersknelpunt bij de Borgbrug-Borgsloot.

Tot slot

Nu we het buurtlabel verkeersveilige wijk hebben, -heeft u de borden zien hangen bij de inprikkers?- is het tijd om na te gaan denken over de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie die hierbij hoort. Wij willen hier na de zomervakantie mee aan de slag. De bedoeling is een informele actie rond het thema verkeersveiligheid in de wijk, waarbij op een leuke manier de bewoners betrokken.

Wij zijn op zoek naar bewoners, die het leuk vinden om hierover mee te denken of dit mee te organiseren.

Geef je dan op via de mail: verkeerswerkgroepmeerstad@gmail.com

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.